ระบบจองหอพักออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ข้อมูลทุกอย่างก่อนกำหนดการเปิดใช้จะถูกลบ
กำหนดการ การรับนิสิตเข้าพักหอพัก
ลำดับ รายละเอียด หอพักชาย หอพักหญิง
ไม่ปรับอากาศ ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ ปรับอากาศ
1 นิสิตใหม่บันทึกประวัติผ่านระบบ
student.ku.ac.th/newregis/index.php
และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชี
ผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ
accounts.ku.ac.th/private/Login
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
2 ขั้นตอนการจองผ่านระบบ
ดูขั้นตอนการจอง
-
3 เปิดจองหอพัก (นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมกันทั้งชาย - หญิง)
(7.00น.ของวันแรก ถึง 20.00น.ของวันสุดท้าย)
19-22 กรกฎาคม 2561
(ให้บริการแล้ว)
4 พิมพ์ใบชำระเงิน(Bill payment) และชำระเงิน
ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2561
(หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์)


เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวท่านเองกรุณาอ่านเอกสารแนบด้านล่างให้ครบถ้วน
1. กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 (.doc size 53 KB)
2. แบบฟอร์มคำรับรองและยินยอมของผู้ปกครองในการอยู่หอพัก (.doc size 626 KB)
3. ประกาศย้ายทะเบียน (.pdf size 175 KB)
4. แบบฟอร์มใบคำร้องไม่ประสงค์อยู่หอพักนิสิต (.doc size 76 KB)
Version 2.0 updated | © CIT KU KPS 2018. All rights reserved.