ระบบจองหอพักออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลทุกอย่างก่อนกำหนดการเปิดใช้จะถูกลบ
กำหนดการ การรับนิสิตเข้าพักหอพัก
ลำดับ รายละเอียด หอพักชาย หอพักหญิง
ไม่ปรับอากาศ - ไม่ปรับอากาศ -
1 นิสิตที่มีรายชื่อในระบบจองหอพัก ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์เข้าพักตึกเดิม
ห้องเดิม
ให้ นิสิตยืนยันการเข้าพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 8.30น. ของวันที่ 5 พ.ย. - 16.30น. ของวันที่ 7 พ.ย.)
2 ขั้นตอนการจองผ่านระบบ
ดูขั้นตอนการจอง
-
3 นิสิตที่ที่มีรายชื่อในระบบจองหอพัก ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ย้ายตึกพัก
หรือห้องพัก
(หอพักธรรมดา) ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561 ให้นิสิตสมัครเข้าพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 8.30น. ของวันที่ 8 พ.ย. - 16.30น. ของวันที่ 9 พ.ย.)
4 นิสิตที่ไม่ได้จองหอพัก ภาคต้นปีการศึกษา 2561
แต่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก
ตึก 1-24 (หอพักธรรมดา) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ให้นิสิตสมัครเข้าพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 8.30น. ของวันที่ 8 พ.ย. - 16.30น. ของวันที่ 9 พ.ย.)
5 พิมพ์ใบชำระเงิน(Bill payment) และชำระเงิน
ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561
(หากพ้นกำหนดนิสิตจะต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท)
6 นิสิตที่ชำระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงพร้อมสมุดประจำตัวหอพัก(สมุดสีชมพู) และระบุตึก/ห้อง ที่นิสิตเข้าพักให้เรียบร้อย เพื่อนำไปยื่นขอเบิกกุญแจเข้าหอพัก ภายในศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562


Version 2.0 updated | © CIT KU KPS 2018. All rights reserved.