ระบบบันทึกขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Teleconference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ *
วันที่ขอใช้ *
เลือกวันที่จากปฏิทิน หรือพิมพ์ (dd-mm-yyyy)
เวลาเริ่มต้น *
น.
เวลาสิ้นสุด
น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
ได้แจ้งขอใช้ห้องประชุมไว้แล้ว ยังไม่ได้แจ้ง
(การขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยต้องแจ้งขอใช้ห้องประชุมกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์)
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
เอกสารแนบ
เลือกชนิด file pdf รูป jpg
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก *
  โทรศัพท์ / email *
  วันที่บันทึก
   
             
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมแนบเอกสารประกอบ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน **