ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

หน้าแรก เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้ดำเนินการแล้ว(เริ่ม 6 พ.ย. 2558)
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
2ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนิสิต มก.24-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก (ฝั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล)สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิตนายธนกฤต มากงลาด0626264964ดำเนินการแล้วรายละเอียด
3ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต17-01-201809.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริกกองบริหารวิชาการและนิสิตขวัญนภา0853673257ดำเนินการแล้วรายละเอียด
4การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
5การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก.11-01-201813.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
6การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/256110-01-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ25-12-2017_10:27:13.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
7การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
8ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2/256026-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
9การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
10การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
11การจัดประชุมกรรมการนโยบาย23-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
12การพิจารณากลั่นกรองผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ16-11-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ09-11-2017_13:26:30.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
13การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
14ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.06-11-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
15ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ27-10-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
16ประชุมปฏิทินการศึกษา27-10-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
17จัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา256124-10-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
18การจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน20-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
19การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
20การจัดประชุมกรรมการนโยบาย17-10-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ12-10-2017_13:14:15.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
21ประชุมซ้อมรับปริญญา11-10-201709.00-13.30 น.ห้องประวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์กองบริหารวิชาการและนิสิตอโรชา0819817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
22การจัดประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน04-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพ28-09-2017_16:17:45.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
23การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-09-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
24สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล27-09-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
25วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 0199911120-09-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้ว ณห้องประชุมชั้้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
26การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย 20-09-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรกองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
27การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-09-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
28บรรยายเรื่อง การจัดทําข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 (งบวิจัยปีงบประมาณ 2562) 11-09-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงาน)กชพรรณ3653,3650,089-9115039ดำเนินการแล้วรายละเอียด
29ประชุมคณะกรรมการรับเข้าศึกษาฯ08-09-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
30โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 06-09-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
31การประชุมกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก.01-09-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ28-08-2017_09:43:58.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
32การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกธนาคาร เรื่องระบบบัตรนิสิตและระบบการใช้จ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัย(ประชุมขอข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน)31-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ตึก 50 ปีกองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว3143/kpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
33คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน25-08-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทษ ๕๐ ปี กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน โทร 4810นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
34การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-08-201709.00-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
35การประชุใชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ24-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ03-08-2017_12:52:40.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
36ติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายใน23-08-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ18-08-2017_15:38:14.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
37การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 15-08-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ08-08-2017_16:02:27.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
38การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
39ประชุมคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111 08-08-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
40การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-07-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
41การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ24-07-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
42การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 24-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ20-07-2017_15:36:51.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
43ร่างปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 256121-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนสำนักทะเบียนนิรุทธ์ รวยรื่น0830877789ดำเนินการแล้วรายละเอียด
44ประชุมกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบริการ รปภ.20-07-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์กองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว3143ดำเนินการแล้วรายละเอียด
45ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสหกิจศึกษาของคณะและวิทยาเขต(ใช้เวลานี้)18-07-201708.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
46การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06-07-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
47การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 06-07-201709.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ20-06-2017_15:56:41.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
48การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/256006-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ23-06-2017_10:39:20.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
49ประชุมระบบรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา256105-07-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
50การชี้แจงการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน27-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพลกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
51การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 26-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ23-06-2017_10:41:40.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
52ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น23-06-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 ตึก 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ชิษณุพงศ์ สรสัญสกุล3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
53การประชุมการลงทะเบียนเรียนการรับเข้านิสิตใหม่22-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
54tele สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 21-06-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก กองบริหารวิชาการและนิสิต นางสาวอโรชา ทองลาว0819817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
55ประชุมคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111 20-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
56ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric ประจำปี 2017- ลงผิด20-06-201714.30-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (บางเขน)กองยานพาหนะอาคารและสถานที่นางนวพร บุญมี094-8652296 ภายใน 3220ดำเนินการแล้วรายละเอียด
57การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
58ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มก. ครั้งที่ 3/256015-06-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองการเจ้าหน้าที่ มก.บางเขนปารมีย์ 3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
59คณะกรรมการร่างปฏิทินการศึกษา ปี 256113-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
60ประชุมนโยบายการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 256013-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มก.กพส.แจ้งแล้วห้องประชุม 8 อาคาร 50 ปีกองกิจการนิสิต มก.นายธนกฤต มากงลาด0626264964 kpstkm@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
61การประชุมคณะทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/256008-06-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - เปลี่ยนเป็นห้องประชุม 5กองกลาง05-06-2017_08:08:42.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
62การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ08-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
63คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษา07-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
64การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
65การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-05-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
66การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 24-05-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ22-05-2017_15:43:40.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
67ขอเชิญประชุม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.256002-05-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองแผนงาน/งานแผนงาน25-04-2017_10:13:49.pdfจันทรา เปี่ยมคล้า kpsctp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
68ประชุมวิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน28-04-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนศูนย์วิชาบูรณาการนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ086-3332016ดำเนินการแล้วรายละเอียด
69การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-04-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
70การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-04-201713.30-16.30 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
71การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ19-04-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
72การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ12-04-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
73การประชุมชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ07-04-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ29-03-2017_17:07:34.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
74การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/256004-04-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ24-03-2017_10:54:01.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
75โครงการสัมมนาเรื่อง 31-03-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองกลางอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
76การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-03-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
77ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม23-03-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 งานอำนวยการ17-03-2017_16:43:38.pdfสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
78การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-03-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
79การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก28-02-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ22-02-2017_15:01:08.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
80การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
81ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255920-02-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ30-01-2017_14:04:00.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
82การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/256010-02-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ26-01-2017_12:47:26.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
83ประชุมแลกเปลี่ยนรองคณบดีฝ่ายประกัน10-02-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพลสำนักงานประกันคุณภาพ มก.สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363ดำเนินการแล้วรายละเอียด
84การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
85การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS09-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
86ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก.01-02-201713.30-15.30 น.ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนวิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
87การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
88การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ25-01-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
89การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 1/256024-01-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี 1 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ16-01-2017_13:12:09.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
90สอบสัมภาษณ์ บุคลากร เข้ารับการอบรม 13-01-201709.00-10.30 น.ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบกองการเจ้าหน้าที่วิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
91การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
92ฟังการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มก.กพส.10-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ28-12-2016_08:29:51.pdfน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
93ประชุมหารือการจัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23-12-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลรุ้งนภา สุนทรศารทูล3261-3 ต่อ 126ดำเนินการแล้วรายละเอียด
94การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
95ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/256021-12-201609.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานตรวจสอบภายใน มก.13-12-2016_16:14:12.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
96ถ่ายทอดสัญณานประชุมร่วมฟังความคิดเห็นจาก กก ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร16-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ28-12-2016_13:26:49.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
97การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
98การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 06-12-201609.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
99ประชุมกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มก.30-11-201613.30-15.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุมนนทรี)กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนวิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
100ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 5/255925-11-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนนิรุทธ์ รวยรื่น3259-63ดำเนินการแล้วรายละเอียด
101การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-11-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล05-04-2016_10:48:06.pdfนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
102โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ ERP ของคณะ สถาบัน สำนัก - ขอใช้อีกครั้ง09-11-201608.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรงานคลังและพัสดุ กองบริหารทั่วไปนางสาวอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
103การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-11-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
104ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร มก.03-11-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพลฯประชาสัมพันธ์ มก.คุณคมสัน ปชส.มก.4111ดำเนินการแล้วรายละเอียด
105ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม มก.03-11-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนนายนิรุทธ์ รวยรื่น3260-3 ต่อ 500 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
106ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ02-11-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
107โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 255831-10-201613.30-16.00 น.ประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักงานประกันคุณภาพ21-10-2016_16:00:03.jpgน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
108การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ21-10-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
109ประชุมการลงทะเบียน18-10-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
110การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13-10-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
111ประชุมคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ12-10-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
112วิพากษ์ SAR มก.12-10-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วยังไม่ทราบค่ะ รอหนังสือมากเยาวภา มณีเนตรสุนทรี กลิ่นบุปผา/ เยาวภา มณีเนตรภายใน 3266 3946 มือ 0822946363ดำเนินการแล้วรายละเอียด
113คณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ10-10-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนลาวัลย์/นิรุทธ์3260ดำเนินการแล้วรายละเอียด
114ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต05-10-201609.30-11.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริกกองกิจการนิสิตบังอร บรรณจิรกุลkpsbob@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
115การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/255904-10-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ27-09-2016_11:36:53.jpgเยาวภา มณีเนตรkan_kps@hotmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
116ประชุมชี้แจง ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.255928-09-201609.00-12.00 น.ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วยังไม่ได้ระบุ รอการติดต่อมาจาก บางเขนงานอำนวยการวิมลวรรณ3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
117การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 28-09-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องปะชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ มก.สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
118การประชุมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 255828-09-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์งานอำนวยการงานอำนวยการ3271ดำเนินการแล้วรายละเอียด
119การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-09-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
120ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 255920-09-201616.30-18.00 น.ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลสมเกียรติ ไทยปรีชาkpsskt@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
121การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม มก.13-09-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางลาวัลย์ เกียรติกำจาย3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
122ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. 09-09-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ50ปีสำนักงานตรวจสอบถายใน31-08-2016_12:57:19.pdfจินตนา อ่อนศิริ3272ดำเนินการแล้วรายละเอียด
123การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 255801-09-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.18-08-2016_17:30:29.pdfนางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ3271ดำเนินการแล้วรายละเอียด
124การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01-09-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
125ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร31-08-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์สำนักงานประกันคุณภาพ29-08-2016_09:09:40.pdfพิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
126การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31-08-201614.00-13.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
127การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
128การประชุมพี่เลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/255924-08-201609.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป04-08-2016_17:02:15.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
129การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ18-08-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
130ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/255917-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก (ฝั่งสำนักทะเบียนและประเมินผล)กองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
131ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน17-08-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ+15-08-2016_13:22:52.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
132การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
133ประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ05-08-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.คุณ เอ กจน.บางเขนคุณเอ กจน. บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
134การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ สำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/255902-08-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
135การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/255902-08-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
136การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255826-07-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป08-07-2016_13:01:27.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
137ประชุมคณะทำงานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา26-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักทะเบียนและประมวลผลสรรค์วรา3265 ต่อ 102ดำเนินการแล้วรายละเอียด
138โครงการชี้แจงทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 255822-07-201613.00-16.30 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป11-07-2016_10:00:15.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
139คลินิคให้คำปรึกษา มคอ.722-07-201609.00-15.00 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก กองบริหารวิชาการและนิสิตอโรชา ทองลาวkpsarc@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
140ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 114-07-201614.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก (สำนักทะเบียน)คณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
141โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่่วยวิชาการ เรื่อง 13-07-201608.00-12.00 น.ห้องประชุมคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
142 หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255913-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปี กองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
143หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255906-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปีกองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
144หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255906-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปีกองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
145ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์05-07-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มกกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นางสาววิชชุดา หลวงโภคา3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
146ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนฯ ชั้น 3 อ.ศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
147การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4/255924-06-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี1 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ21-06-2016_17:16:45.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
148การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
149ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เชียงใหม่21-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วอาคาร 50 ปีกองกิจการนิสิต บางเขน (คุณมนัส)คุณมนัส กองกิจการนิสิตบางเขน0852569519ดำเนินการแล้วรายละเอียด
150ปนะชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ17-06-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2ไม่ได้แจ้งห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลลาวัลย์ เกียรติกำจาย098-015-0655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
151การแสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานฯายสนับสนุน15-06-201608.00-16.00 น.ห้องเธียร์เตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
152การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
153การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม06-06-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1 เปลี่ยนเป็นห้องประชุมวิชาการ 2 + ห้องประชุมงานเทคโนแจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.พิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
154การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์06-06-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุม ๘ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
155ประชุมโครงการ KU Admission27-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผลนิรุทธ์ รวยรื่น3261 ต่อ 101 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
156ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาฯและกรรมการสภาฯ27-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3162-5ดำเนินการแล้วรายละเอียด
157การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
158การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/255926-05-201609.00-11.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องธีระฯงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
159คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน26-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
160การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกัน ครั้งที่ 2/255925-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
161ประชุมเรื่อง 25-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง306กองคลัง บางเขนอรวีร์ แซ่โง้ว3143ดำเนินการแล้วรายละเอียด
162คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน25-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
163ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา24-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผลนิรุทธ์ รวยรื่น3261 ต่อ 101 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
164การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
165ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3/255917-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลนายนิรุทธ์ รวยรื่นkpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
166การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
167การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/255912-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิขาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้นที่ 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.03-05-2016_14:22:45.pdfน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
168ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม12-05-201614.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์งานอำนวยการ12-05-2016_09:18:10.pdfน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
169ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องสุธรรมกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
170การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
171คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
172ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-04-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผล20-04-2016_10:51:47.pdfพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่psdpop@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
173ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 08-04-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานประกันคุณภาพนางสุนทรี กลิ่นบุปผาtikkukps@gmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
174ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ07-04-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน4806ดำเนินการแล้วรายละเอียด
175การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย07-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
176การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
177ประชุมประสานงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24-03-201612.00-15.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนกองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
178ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน23-03-201609.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน22-03-2016_13:51:45.jpgอโรชา ทองลาว081-9817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
179ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-03-201613.00-15.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
180พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16-02-201608.30-10.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขตrdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
181ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพ มก. ระดับหน่วยงานสนับสนุน11-02-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ มก.19-01-2016_13:34:28.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266 / tikkukps@gmail.com ดำเนินการแล้วรายละเอียด
182ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน มก. ระดับหลักสูตร และระดับ คณะวิชา10-02-201609.00-16.30 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี งานอำนวยการ (ประกันคุณภาพ) 19-01-2016_13:27:30.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 / tikkukps@gmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
183ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10-02-201610.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.กองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
184การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 09-02-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป02-02-2016_13:36:31.pdfพิชากรณ์3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
185ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์05-02-201613.30-15.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม5ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี กองทุนสวัสดิการ02-02-2016_14:41:21.jpgวิชุดา หลวงโภคา3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
186ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ มก ครั้งที่ 1/255904-02-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนกองบริหารวิชาการและนิสิตคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
187ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-02-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มกกองกิจการนิสิตนายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
188การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 14-01-201610.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13-01-2016_10:18:03.pdfนายชัยวัฒน์ เทพสาร3163-3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
189ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 255806-01-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี งานอำนวยการ (งานประกันคุณภาพ)สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
190การประชุมชี้แจงการแก้ไขงบการเงินปีงบประมาณ 2557-255804-01-201608.00-12.00 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องธีระฯกองคลัง บางเขนศิริขวัญ กองคลังบางเขน4304ดำเนินการแล้วรายละเอียด
191การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/255829-12-201513.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม5 ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ มก.25-12-2015_11:01:21.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
192Teleconferenceการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกัน ครั้งที่ 2/255825-12-201513.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.21-12-2015_13:13:22.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
193การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 23-12-201508.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี /มก. และ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
194การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล16-12-201508.30-12.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน30-11-2015_14:09:04.pdfนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
195การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 8/255816-12-201513.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.09-12-2015_15:17:18.pdfพิชากรณ์ เพ่งพิศ3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
196ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาใน มก.09-12-201513.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน08-12-2015_09:55:37.jpgคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น้องเปิ้ล3600-4ดำเนินการแล้วรายละเอียด
197ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบฯ08-12-201509.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน04-12-2015_11:20:07.jpgคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
198การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรวมรวบประเด็นปัญหาอุปสรรคและพิจารณาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 255802-12-201513.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปีกลุ่มงานประกันคุณภาพ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป24-11-2015_14:29:23.jpgพิชากรณ์3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
199ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20-11-201514.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
200ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ19-11-201509.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน19-11-2015_10:41:16.jpgพี่เหรียญ ประชาสัมพันธ์บางเขน/แป๊ก0818109232ดำเนินการแล้วรายละเอียด
201ประชุมเคยูAdmission10-11-201515.00-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด