ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

หน้าแรก เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้ดำเนินการแล้ว(เริ่ม 6 พ.ย. 2558)
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-01-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
2การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27-12-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
3ประชุมเตรียมความพร้อมลงทะเบียนระบบใหม่ KU-ISEA26-12-201809.30-12.00 น.ห้องชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วจะแจ้งภายหลังสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
4ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ20-12-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
5ประชุมเตรียมความพร้อมลงทะเบียนระบบใหม่ KU-ISEA19-12-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
6โครงการสัมมนา การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - 2562 17-12-201808.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
7การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13-12-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
8คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/256113-12-201810.00-12.00 น.ห้องประชุม งานเทคโนโลยีฯ ชั้น 3แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
9การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-11-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
10ประชุมคณะกรรมการปฏิทินการศึกษา19-11-201810.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
11ประชุมคณะกรรมการนโยบายรับเข้าศึกษาต่อฯ13-11-201810.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
12การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์08-11-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
13การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11-10-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
14การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก ปีการศึกษา 256010-10-201813.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
15โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน28-09-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลกองบริหารวิชาการและนิสิตวารินทร์ พันยุโดด0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
16ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับเข้าศึกษาฯ28-09-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
17การจัดประชุมวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 6028-09-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
18การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์27-09-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
19ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20-09-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
20ประชุมคณะกรรมการรับปริญญา20-09-201813.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
21ติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายใน14-09-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
22การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13-09-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
23โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ13-09-201808.30-13.00 น.ห้องเธียเตอร์ และห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
24โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์12-09-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
25ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและวิจัย11-09-201813.30-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
26ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและวิจัย มก. - ยกเลิกรายการนี้ (ซ้ำ)11-09-201815.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
27ประชุมคณะกรรมการรับเข้าศึกษา มก. ครั้งที่ 4/256129-08-201810.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
28การสัมมนาการเบิกจ่ายเงินโครงการสหกิจศึกษา28-08-201808.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
29โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ28-08-201808.00-17.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
30การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ และส่วนงานสนับสนุน27-08-201808.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
31การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23-08-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
32ประชุมการติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 256022-08-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
33การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์09-08-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
34การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/256108-08-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
35ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.เกษตรศาสตร์02-08-201814.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สอ.มก.36 ปีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
36การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์26-07-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
37ประชุม SCB17-07-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องกำพล อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองกลาง สำนักงานอธิการบดีพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
38ประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric ประจำปี 201813-07-201813.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ บางเขนกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ บางเขน09-07-2018_13:39:02.jpgนางนวพร บุญมี0948652296 ดำเนินการแล้วรายละเอียด
39การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12-07-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
40ประชุมลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 256112-07-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
41ประชุมซ้อมรับปริญญา11-07-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องกำพล อาคาร 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
42การเข้าร่วมโครงการ Qs Analytics Service04-07-201813.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
43การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28-06-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
44การประชุมเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับผลการวิเคราะห์ตนเอง ระดับ ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตร กำแพงแสน)25-06-201808.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้อง 8 ชั้น 2 ตึก 50 ปีสำนักงานประกันเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
45วิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน22-06-201813.30-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้ว ณ ห้องประชุมชั้้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
46การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์14-06-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
47โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน11-06-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50สำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954ดำเนินการแล้วรายละเอียด
48ประชุมหารือปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน06-06-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
49การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24-05-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
50การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มก22-05-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานอธิการบดีเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
51ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์17-05-201813.30-16.30 น.ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
52ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก.11-05-201814.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลขวัญนภา3261-3 ต่อ 124ดำเนินการแล้วรายละเอียด
53โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน11-05-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลกองบริหารวิชาการและนิสิตวารินทร์ พันยุโดด0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
54การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10-05-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
55ประชุมคณะกรรมการคุมสอบภาษาอังกฤษ KU-EXITE10-05-201815.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
56ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-05-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
57ร่าง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน พ.ศ.256103-05-201808.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสภามหาวิทยาลัยนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
58ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/256102-05-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
59การประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุน30-04-201810.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
60ร่าง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี27-04-201808.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสภามหาวิทยาลัยนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
61การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์26-04-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
62ประชุมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา19-04-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
63การประชุมพี่เลี้ยง EdPEx มก. ครั้งที่ 4/2561 17-04-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
64การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12-04-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
65ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม05-04-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2ไม่ได้แจ้งห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกกองบริหารวิชาการและนิสิต04-04-2018_13:22:44.pdfพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่0909356997ดำเนินการแล้วรายละเอียด
66ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.เกษตรศาสตร์04-04-201814.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สอ.มก.36 ปีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
67กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.ซึ่งจดทะเบียนแล้ว04-04-201814.00-16.30 น.ห้องปรนะชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 2 สอ.มก.36 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนายชิษณุพงค์ สรชัญสกุล0899261988ดำเนินการแล้วรายละเอียด
68ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ27-03-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
69ประชุมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา27-03-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
70การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-03-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
71พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน21-03-201813.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
72ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก. แจ้งเปลี่ยนเวลาเป็น 14.30 น.19-03-201813.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลขวัญนภา3261-3 ต่อ 124ดำเนินการแล้วรายละเอียด
73โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256013-03-201813.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50สำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
74ประุชมวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 28-02-201813.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
75การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-02-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
76ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.เกษตรศาสตร์20-02-201814.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สอ.มก.36 ปีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
77ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/256119-02-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
78การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์08-02-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
79การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
80ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนิสิต มก.24-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก (ฝั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล)สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิตนายธนกฤต มากงลาด0626264964ดำเนินการแล้วรายละเอียด
81ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต17-01-201809.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริกกองบริหารวิชาการและนิสิตขวัญนภา0853673257ดำเนินการแล้วรายละเอียด
82การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11-01-201809.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
83การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก.11-01-201813.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
84การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/256110-01-201809.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ25-12-2017_10:27:13.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
85การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
86ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก 2/256026-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
87การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-12-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
88การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์30-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
89การจัดประชุมกรรมการนโยบาย23-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
90การพิจารณากลั่นกรองผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ16-11-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ09-11-2017_13:26:30.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
91การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
92ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.06-11-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
93ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ27-10-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
94ประชุมปฏิทินการศึกษา27-10-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
95จัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา256124-10-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล นางลาวัลย์ เกียรติกำจาย0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
96การจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน20-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
97การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
98การจัดประชุมกรรมการนโยบาย17-10-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ12-10-2017_13:14:15.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
99ประชุมซ้อมรับปริญญา11-10-201709.00-13.30 น.ห้องประวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์กองบริหารวิชาการและนิสิตอโรชา0819817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
100การจัดประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน04-10-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริกสำนักงานประกันคุณภาพ28-09-2017_16:17:45.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
101การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-09-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
102สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล27-09-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
103วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 0199911120-09-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้ว ณห้องประชุมชั้้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
104การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย 20-09-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรกองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
105การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-09-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
106บรรยายเรื่อง การจัดทําข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 (งบวิจัยปีงบประมาณ 2562) 11-09-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงาน)กชพรรณ3653,3650,089-9115039ดำเนินการแล้วรายละเอียด
107ประชุมคณะกรรมการรับเข้าศึกษาฯ08-09-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
108โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 06-09-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
109การประชุมกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก.01-09-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ28-08-2017_09:43:58.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
110การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกธนาคาร เรื่องระบบบัตรนิสิตและระบบการใช้จ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัย(ประชุมขอข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน)31-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ตึก 50 ปีกองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว3143/kpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
111คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน25-08-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทษ ๕๐ ปี กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน โทร 4810นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
112การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-08-201709.00-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
113การประชุใชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ24-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ03-08-2017_12:52:40.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
114ติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายใน23-08-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ18-08-2017_15:38:14.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
115การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 15-08-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ08-08-2017_16:02:27.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
116การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
117ประชุมคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111 08-08-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
118การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-07-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
119การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ24-07-201713.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
120การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 24-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ20-07-2017_15:36:51.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
121ร่างปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 256121-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนสำนักทะเบียนนิรุทธ์ รวยรื่น0830877789ดำเนินการแล้วรายละเอียด
122ประชุมกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบริการ รปภ.20-07-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์กองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว3143ดำเนินการแล้วรายละเอียด
123ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสหกิจศึกษาของคณะและวิทยาเขต(ใช้เวลานี้)18-07-201708.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
124การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06-07-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
125การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 06-07-201709.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ20-06-2017_15:56:41.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
126การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/256006-07-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ23-06-2017_10:39:20.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
127ประชุมระบบรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา256105-07-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
128การชี้แจงการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน27-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพลกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
129การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 26-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ23-06-2017_10:41:40.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
130ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น23-06-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 ตึก 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ชิษณุพงศ์ สรสัญสกุล3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
131การประชุมการลงทะเบียนเรียนการรับเข้านิสิตใหม่22-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
132tele สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 21-06-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก กองบริหารวิชาการและนิสิต นางสาวอโรชา ทองลาว0819817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
133ประชุมคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111 20-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์0844145249ดำเนินการแล้วรายละเอียด
134ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric ประจำปี 2017- ลงผิด20-06-201714.30-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (บางเขน)กองยานพาหนะอาคารและสถานที่นางนวพร บุญมี094-8652296 ภายใน 3220ดำเนินการแล้วรายละเอียด
135การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
136ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มก. ครั้งที่ 3/256015-06-201710.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองการเจ้าหน้าที่ มก.บางเขนปารมีย์ 3163ดำเนินการแล้วรายละเอียด
137คณะกรรมการร่างปฏิทินการศึกษา ปี 256113-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
138ประชุมนโยบายการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 256013-06-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มก.กพส.แจ้งแล้วห้องประชุม 8 อาคาร 50 ปีกองกิจการนิสิต มก.นายธนกฤต มากงลาด0626264964 kpstkm@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
139การประชุมคณะทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/256008-06-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - เปลี่ยนเป็นห้องประชุม 5กองกลาง05-06-2017_08:08:42.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
140การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ08-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
141คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษา07-06-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
142การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
143การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-05-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
144การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. 24-05-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ22-05-2017_15:43:40.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
145ขอเชิญประชุม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.256002-05-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองแผนงาน/งานแผนงาน25-04-2017_10:13:49.pdfจันทรา เปี่ยมคล้า kpsctp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
146ประชุมวิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน28-04-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนศูนย์วิชาบูรณาการนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ086-3332016ดำเนินการแล้วรายละเอียด
147การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-04-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
148การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-04-201713.30-16.30 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
149การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ19-04-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
150การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ12-04-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
151การประชุมชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ07-04-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ29-03-2017_17:07:34.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
152การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/256004-04-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ24-03-2017_10:54:01.jpgเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
153โครงการสัมมนาเรื่อง 31-03-201708.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองกลางอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
154การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-03-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
155ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม23-03-201714.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 งานอำนวยการ17-03-2017_16:43:38.pdfสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
156การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-03-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
157การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก28-02-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ22-02-2017_15:01:08.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
158การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
159ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255920-02-201713.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ30-01-2017_14:04:00.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
160การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/256010-02-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ26-01-2017_12:47:26.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
161ประชุมแลกเปลี่ยนรองคณบดีฝ่ายประกัน10-02-201709.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพลสำนักงานประกันคุณภาพ มก.สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363ดำเนินการแล้วรายละเอียด
162การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
163การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS09-02-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
164ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก.01-02-201713.30-15.30 น.ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนวิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
165การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
166การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ25-01-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
167การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 1/256024-01-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี 1 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ16-01-2017_13:12:09.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
168สอบสัมภาษณ์ บุคลากร เข้ารับการอบรม 13-01-201709.00-10.30 น.ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบกองการเจ้าหน้าที่วิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
169การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
170ฟังการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มก.กพส.10-01-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ28-12-2016_08:29:51.pdfน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
171ประชุมหารือการจัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23-12-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลรุ้งนภา สุนทรศารทูล3261-3 ต่อ 126ดำเนินการแล้วรายละเอียด
172การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
173ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/256021-12-201609.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานตรวจสอบภายใน มก.13-12-2016_16:14:12.pdfเยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
174ถ่ายทอดสัญณานประชุมร่วมฟังความคิดเห็นจาก กก ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร16-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ28-12-2016_13:26:49.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
175การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08-12-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
176การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 06-12-201609.30-12.00 น.ห้องประชุม ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำกพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
177ประชุมกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มก.30-11-201613.30-15.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุมนนทรี)กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนวิมลวรรณ เพียซ้าย3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
178ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 5/255925-11-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนนิรุทธ์ รวยรื่น3259-63ดำเนินการแล้วรายละเอียด
179การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-11-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล05-04-2016_10:48:06.pdfนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
180โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ ERP ของคณะ สถาบัน สำนัก - ขอใช้อีกครั้ง09-11-201608.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรงานคลังและพัสดุ กองบริหารทั่วไปนางสาวอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
181การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-11-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
182ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร มก.03-11-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพลฯประชาสัมพันธ์ มก.คุณคมสัน ปชส.มก.4111ดำเนินการแล้วรายละเอียด
183ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม มก.03-11-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขนนายนิรุทธ์ รวยรื่น3260-3 ต่อ 500 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
184ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ02-11-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
185โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 255831-10-201613.30-16.00 น.ประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักงานประกันคุณภาพ21-10-2016_16:00:03.jpgน.ส.เยาวภา มณีเนตร3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
186การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ21-10-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง3259-63 ต่อ 125ดำเนินการแล้วรายละเอียด
187ประชุมการลงทะเบียน18-10-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
188การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13-10-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
189ประชุมคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ12-10-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
190วิพากษ์ SAR มก.12-10-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วยังไม่ทราบค่ะ รอหนังสือมากเยาวภา มณีเนตรสุนทรี กลิ่นบุปผา/ เยาวภา มณีเนตรภายใน 3266 3946 มือ 0822946363ดำเนินการแล้วรายละเอียด
191คณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ10-10-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนลาวัลย์/นิรุทธ์3260ดำเนินการแล้วรายละเอียด
192ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต05-10-201609.30-11.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริกกองกิจการนิสิตบังอร บรรณจิรกุลkpsbob@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
193การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/255904-10-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ27-09-2016_11:36:53.jpgเยาวภา มณีเนตรkan_kps@hotmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
194ประชุมชี้แจง ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.255928-09-201609.00-12.00 น.ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วยังไม่ได้ระบุ รอการติดต่อมาจาก บางเขนงานอำนวยการวิมลวรรณ3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
195การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 28-09-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องปะชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ มก.สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
196การประชุมวิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 255828-09-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์งานอำนวยการงานอำนวยการ3271ดำเนินการแล้วรายละเอียด
197การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-09-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
198ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 255920-09-201616.30-18.00 น.ประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลสมเกียรติ ไทยปรีชาkpsskt@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
199การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม มก.13-09-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางลาวัลย์ เกียรติกำจาย3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
200ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. 09-09-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ50ปีสำนักงานตรวจสอบถายใน31-08-2016_12:57:19.pdfจินตนา อ่อนศิริ3272ดำเนินการแล้วรายละเอียด
201การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 255801-09-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.18-08-2016_17:30:29.pdfนางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ3271ดำเนินการแล้วรายละเอียด
202การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01-09-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
203ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร31-08-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์สำนักงานประกันคุณภาพ29-08-2016_09:09:40.pdfพิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
204การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31-08-201614.00-13.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123ดำเนินการแล้วรายละเอียด
205การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
206การประชุมพี่เลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/255924-08-201609.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป04-08-2016_17:02:15.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
207การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ18-08-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
208ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/255917-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก (ฝั่งสำนักทะเบียนและประเมินผล)กองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
209ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน17-08-201613.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ+15-08-2016_13:22:52.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
210การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-08-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
211ประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ05-08-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.คุณ เอ กจน.บางเขนคุณเอ กจน. บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
212การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ สำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/255902-08-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
213การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/255902-08-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
214การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255826-07-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป08-07-2016_13:01:27.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
215ประชุมคณะทำงานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา26-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักทะเบียนและประมวลผลสรรค์วรา3265 ต่อ 102ดำเนินการแล้วรายละเอียด
216โครงการชี้แจงทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 255822-07-201613.00-16.30 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตรงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป11-07-2016_10:00:15.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
217คลินิคให้คำปรึกษา มคอ.722-07-201609.00-15.00 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก กองบริหารวิชาการและนิสิตอโรชา ทองลาวkpsarc@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
218ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 114-07-201614.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก (สำนักทะเบียน)คณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
219โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่่วยวิชาการ เรื่อง 13-07-201608.00-12.00 น.ห้องประชุมคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
220 หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255913-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปี กองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
221หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255906-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปีกองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
222หลักสูตรผู้นำนิสิต ผู้นำต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 255906-07-201613.00-16.30 น.ประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วอาคารสารนิเทศตึก 50 ปีกองกิจการนิสิตนายวุฒิ อำพันธ์wut_comm_arth@hotmail.co.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
223ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์05-07-201613.30-16.00 น.ห้องประชุมวิิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มกกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นางสาววิชชุดา หลวงโภคา3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
224ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์29-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนฯ ชั้น 3 อ.ศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
225การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4/255924-06-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี1 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ21-06-2016_17:16:45.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
226การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
227ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เชียงใหม่21-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วอาคาร 50 ปีกองกิจการนิสิต บางเขน (คุณมนัส)คุณมนัส กองกิจการนิสิตบางเขน0852569519ดำเนินการแล้วรายละเอียด
228ปนะชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ17-06-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2ไม่ได้แจ้งห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลลาวัลย์ เกียรติกำจาย098-015-0655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
229การแสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานฯายสนับสนุน15-06-201608.00-16.00 น.ห้องเธียร์เตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
230การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-06-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
231การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม06-06-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1 เปลี่ยนเป็นห้องประชุมวิชาการ 2 + ห้องประชุมงานเทคโนแจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.พิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
232การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์06-06-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุม ๘ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
233ประชุมโครงการ KU Admission27-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผลนิรุทธ์ รวยรื่น3261 ต่อ 101 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
234ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาฯและกรรมการสภาฯ27-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3162-5ดำเนินการแล้วรายละเอียด
235การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
236การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/255926-05-201609.00-11.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องธีระฯงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
237คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน26-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
238การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกัน ครั้งที่ 2/255925-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
239ประชุมเรื่อง 25-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง306กองคลัง บางเขนอรวีร์ แซ่โง้ว3143ดำเนินการแล้วรายละเอียด
240คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน25-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
241ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา24-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผลนิรุทธ์ รวยรื่น3261 ต่อ 101 / kpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
242การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
243ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3/255917-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผลนายนิรุทธ์ รวยรื่นkpsnrr@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
244การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-05-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
245การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/255912-05-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิขาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้นที่ 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.03-05-2016_14:22:45.pdfน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
246ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม12-05-201614.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์งานอำนวยการ12-05-2016_09:18:10.pdfน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
247ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-05-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ1แจ้งแล้วห้องสุธรรมกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
248การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
249คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
250ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22-04-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผล20-04-2016_10:51:47.pdfพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่psdpop@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
251ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 08-04-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานประกันคุณภาพนางสุนทรี กลิ่นบุปผาtikkukps@gmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
252ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ07-04-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน4806ดำเนินการแล้วรายละเอียด
253การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย07-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปน.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศkpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
254การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07-04-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3ดำเนินการแล้วรายละเอียด
255ประชุมประสานงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24-03-201612.00-15.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนกองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
256ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน23-03-201609.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน22-03-2016_13:51:45.jpgอโรชา ทองลาว081-9817029ดำเนินการแล้วรายละเอียด
257ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-03-201613.00-15.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
258พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16-02-201608.30-10.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขตrdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
259ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพ มก. ระดับหน่วยงานสนับสนุน11-02-201613.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี สำนักงานประกันคุณภาพ มก.19-01-2016_13:34:28.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266 / tikkukps@gmail.com ดำเนินการแล้วรายละเอียด
260ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน มก. ระดับหลักสูตร และระดับ คณะวิชา10-02-201609.00-16.30 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี งานอำนวยการ (ประกันคุณภาพ) 19-01-2016_13:27:30.pdfนางสุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 / tikkukps@gmail.comดำเนินการแล้วรายละเอียด
261ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10-02-201610.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.กองกิจการนิสิต (บางเขน)นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
262การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 09-02-201613.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป02-02-2016_13:36:31.pdfพิชากรณ์3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
263ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์05-02-201613.30-15.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม5ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี กองทุนสวัสดิการ02-02-2016_14:41:21.jpgวิชุดา หลวงโภคา3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
264ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ มก ครั้งที่ 1/255904-02-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนกองบริหารวิชาการและนิสิตคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
265ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์03-02-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มกกองกิจการนิสิตนายพีระภัทร ตามประดิษฐ์0866204620ดำเนินการแล้วรายละเอียด
266การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 14-01-201610.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์13-01-2016_10:18:03.pdfนายชัยวัฒน์ เทพสาร3163-3165ดำเนินการแล้วรายละเอียด
267ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 255806-01-201608.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี งานอำนวยการ (งานประกันคุณภาพ)สุนทรี กลิ่นบุปผา0822946363 ภายใน 3266ดำเนินการแล้วรายละเอียด
268การประชุมชี้แจงการแก้ไขงบการเงินปีงบประมาณ 2557-255804-01-201608.00-12.00 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องธีระฯกองคลัง บางเขนศิริขวัญ กองคลังบางเขน4304ดำเนินการแล้วรายละเอียด
269การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/255829-12-201513.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม5 ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพ มก.25-12-2015_11:01:21.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
270Teleconferenceการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายประกัน ครั้งที่ 2/255825-12-201513.30-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.21-12-2015_13:13:22.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
271การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 23-12-201508.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี /มก. และ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไปนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
272การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล16-12-201508.30-12.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปีงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน30-11-2015_14:09:04.pdfนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thดำเนินการแล้วรายละเอียด
273การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 8/255816-12-201513.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุม5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ มก.09-12-2015_15:17:18.pdfพิชากรณ์ เพ่งพิศ3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
274ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาใน มก.09-12-201513.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน08-12-2015_09:55:37.jpgคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น้องเปิ้ล3600-4ดำเนินการแล้วรายละเอียด
275ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบฯ08-12-201509.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน04-12-2015_11:20:07.jpgคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
276การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรวมรวบประเด็นปัญหาอุปสรรคและพิจารณาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 255802-12-201513.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยแจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปีกลุ่มงานประกันคุณภาพ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป24-11-2015_14:29:23.jpgพิชากรณ์3949ดำเนินการแล้วรายละเอียด
277ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20-11-201514.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขนกองการเจ้าหน้าที่ บางเขนคุณเอ กจน.บางเขน0868987826ดำเนินการแล้วรายละเอียด
278ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ19-11-201509.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขน19-11-2015_10:41:16.jpgพี่เหรียญ ประชาสัมพันธ์บางเขน/แป๊ก0818109232ดำเนินการแล้วรายละเอียด
279ประชุมเคยูAdmission10-11-201515.00-16.30 น.ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งแล้วสำนักทะเบียน บางเขนสำนักทะเบียน บางเขนคุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต3261-3 0980150655ดำเนินการแล้วรายละเอียด
280ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาบูรณาการ01-01-197013.00-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนโครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสนนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ0863332016 ดำเนินการแล้วรายละเอียด