ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

หน้าแรก เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้แจ้งยกเลิกแล้ว(เริ่ม 6 พ.ย. 2558)
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ย้ายไปวันที่ 30 พ.ย.6023-11-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123แจ้งยกเลิกรายละเอียด
2ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มก.25-08-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขนงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ บางเขนปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์3163แจ้งยกเลิกรายละเอียด
3ประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน14-07-201713.00-16.30 น.วิชาการ 1แจ้งแล้วห้องธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองคลัง บางเขนนางสาวอรวีร์ แซ่โง้วkpssrw@ku.ac.thแจ้งยกเลิกรายละเอียด
4ประชุมระบบรับเข้า TCAS - แจ้งยกเลิกเนื่องจาก กก.มาเอง30-06-201708.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 1แจ้งแล้วเทเลจากกำแพงแสน ไปยังวิทยาเขตศรีราชา และสกลนครกองบริหารวิชาการและนิสิต นางสาวอโรชา ทองลาว0819817029แจ้งยกเลิกรายละเอียด
5การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123แจ้งยกเลิกรายละเอียด
6การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08-06-201709.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3 ต่อ 123แจ้งยกเลิกรายละเอียด
7การประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก - แจ้งยกเลิก 25 เม.ย. 2560 - 15.10 น.26-04-201713.30-16.30 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มก.สำนักงานประกันคุณภาพ20-04-2017_15:57:03.pdfเยาวภา มณีเนตร3266แจ้งยกเลิกรายละเอียด
8คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ยกเลิก เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเข้าบางเขน - ได้รับแจ้ง 10.25 น.13-01-201713.00-16.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.แจ้งแล้วจากห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต3165 rdinrl@ku.ac.thแจ้งยกเลิกรายละเอียด
9การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-11-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3แจ้งยกเลิกรายละเอียด
10การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-10-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3แจ้งยกเลิกรายละเอียด
11ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1/255914-10-201609.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วบางเขนสำนักทะเบียนและประมวลผลนิรุทธ์3260 ต่อ 500แจ้งยกเลิกรายละเอียด
12การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08-09-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3แจ้งยกเลิกรายละเอียด
13การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-07-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3แจ้งยกเลิกรายละเอียด
14การประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-07-201609.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯแจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลนางสาวพรรณพนัช จันหา3261-3แจ้งยกเลิกรายละเอียด
15ยกเลิก(1 กพ.59)-ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/255902-02-201610.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ2แจ้งแล้วห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.งานอำนวยการ20-01-2016_16:00:13.pdfพิชากรณ์kpspkp@ku.ac.thแจ้งยกเลิกรายละเอียด