ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-03-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
2ประชุมสำหรับถ่ายทอดการประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ มก. ผ่านระบบ tele-conference15-03-201913.00-16.30 น.ห้องเธียเตอร์แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย3163-5รอการตรวจสอบรายละเอียด
3บรรยายการทำงานของระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA18-03-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
4บรรยายการทำงานของระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA19-03-201909.00-12.00 น.ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
5บรรยายการทำงานของระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA20-03-201909.00-12.00 น.ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
6บรรยายการทำงานของระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA21-03-201913.00-16.00 น.ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
7วิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน22-03-201913.30-16.30 น.ประชุมวิชาการ 2 แจ้งแล้วห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลวารินทร์ พันยุโดด084-4145249รอการตรวจสอบรายละเอียด
8บรรยายการทำงานของระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA22-03-201913.00-16.00 น.ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ฯแจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
9ประชุมคณะกรรมการนโยบายรับเข้าศึกษาต่อฯ22-03-201910.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
10ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-03-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
11ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-04-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
12ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-04-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
13ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09-05-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
14ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23-05-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
15ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13-06-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
16ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-06-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
17ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11-07-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
18ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25-07-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
19ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08-08-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
20ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-08-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
21ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-09-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
22ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-09-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
23ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-10-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
24ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-10-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
25ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-11-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
26ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-11-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
27ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-12-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
28ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-12-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด

.