รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม มก.
วันที่ขอใช้ *
03-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายนิรุทธ์ รวยรื่น
  โทรศัพท์ / email * 3260-3 ต่อ 500 / kpsnrr@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 02-11-2016_15:47:34
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก