รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ขอใช้ *
12-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิขาการ2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมนนทรี ชั้นที่ 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
เอกสารแนบ
03-05-2016_14:22:45.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * น.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศ
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 03-05-2016_14:22:45
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก