รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมพี่เลี้ยง EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ขอใช้ *
24-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป
เอกสารแนบ
04-08-2016_17:02:15.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 04-08-2016_17:02:15
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก