รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * บรรยายเรื่อง การจัดทําข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 (งบวิจัยปีงบประมาณ 2562)
วันที่ขอใช้ *
11-09-2017
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้น 1
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงาน)
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * กชพรรณ
  โทรศัพท์ / email * 3653,3650,089-9115039
  วันที่บันทึก 04-09-2017_09:24:53
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก