รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
วันที่ขอใช้ *
05-10-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
11.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกิจการนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * บังอร บรรณจิรกุล
  โทรศัพท์ / email * kpsbob@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 04-10-2016_10:44:33
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก