รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมการลงทะเบียน
วันที่ขอใช้ *
18-10-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สำนักทะเบียน บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียน บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณลาวัลย์ กองบริหารวิชาการและนิสิต
  โทรศัพท์ / email * 3261-3 0980150655
  วันที่บันทึก 06-10-2016_08:43:47
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก