รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก.
วันที่ขอใช้ *
11-05-2018
เวลาเริ่มต้น *
14.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * ขวัญนภา
  โทรศัพท์ / email * 3261-3 ต่อ 124
  วันที่บันทึก 07-05-2018_13:22:58
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก