รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111
วันที่ขอใช้ *
08-08-2017
เวลาเริ่มต้น *
10.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วารินทร์
  โทรศัพท์ / email * 0844145249
  วันที่บันทึก 07-08-2017_15:44:48
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก