รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ขอใช้ *
14-07-2016
เวลาเริ่มต้น *
14.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก (สำนักทะเบียน)
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
คณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์
  โทรศัพท์ / email * 0866204620
  วันที่บันทึก 08-07-2016_14:54:56
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก