รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก ปีการศึกษา 2560
วันที่ขอใช้ *
10-10-2018
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา
  โทรศัพท์ / email * 0898379954
  วันที่บันทึก 08-10-2018_11:25:32
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก