รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ขอใช้ *
11-05-2018
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองบริหารวิชาการและนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วารินทร์ พันยุโดด
  โทรศัพท์ / email * 0844145249
  วันที่บันทึก 09-05-2018_08:37:21
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก