รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric ประจำปี 2018
วันที่ขอใช้ *
13-07-2018
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ บางเขน
เอกสารแนบ
09-07-2018_13:39:02.jpg
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางนวพร บุญมี
  โทรศัพท์ / email * 0948652296
  วันที่บันทึก 09-07-2018_13:39:02
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก