รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * สอบสัมภาษณ์ บุคลากร เข้ารับการอบรม
วันที่ขอใช้ *
13-01-2017
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
10.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
ไม่ได้แจ้ง
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ยังไม่ทราบ
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วิมลวรรณ เพียซ้าย
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 10-01-2017_13:02:15
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก