รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เชียงใหม่
วันที่ขอใช้ *
21-06-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
อาคาร 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกิจการนิสิต บางเขน (คุณมนัส)
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณมนัส กองกิจการนิสิตบางเขน
  โทรศัพท์ / email * 0852569519
  วันที่บันทึก 10-06-2016_14:01:38
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก