รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ยกเลิก เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเข้าบางเขน - ได้รับแจ้ง 10.25 น.
วันที่ขอใช้ *
13-01-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ กพส.
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
จากห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๔๘๑๐ ๔๘๓๐
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต
  โทรศัพท์ / email * 3165 rdinrl@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 11-01-2017_09:52:28
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก