รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ขอใช้ *
11-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องสุธรรม
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณเอ กจน.บางเขน
  โทรศัพท์ / email * 0868987826
  วันที่บันทึก 11-04-2016_16:31:43
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก