รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ขอใช้ *
11-06-2018
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา
  โทรศัพท์ / email * 0898379954
  วันที่บันทึก 11-06-2018_14:35:41
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก