รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * คลินิคให้คำปรึกษา มคอ.7
วันที่ขอใช้ *
22-07-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
15.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองบริหารวิชาการและนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * อโรชา ทองลาว
  โทรศัพท์ / email * kpsarc@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 11-07-2016_10:04:59
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก