รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
วันที่ขอใช้ *
14-07-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
วิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองคลัง บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * kpssrw@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 11-07-2017_10:17:48
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก