รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ขอใช้ *
12-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
14.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ
เอกสารแนบ
12-05-2016_09:18:10.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * น.ส.พิชากรณ์ เพ่งพิศ
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 12-05-2016_09:18:10
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก