รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มก. ครั้งที่ 3/2560
วันที่ขอใช้ *
15-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
10.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ มก.บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * ปารมีย์
  โทรศัพท์ / email * 3163
  วันที่บันทึก 12-06-2017_16:35:00
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก