รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันที่ขอใช้ *
14-10-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นิรุทธ์
  โทรศัพท์ / email * 3260 ต่อ 500
  วันที่บันทึก 13-10-2016_14:09:33
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก