รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ขอใช้ *
21-12-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
13.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.
เอกสารแนบ
13-12-2016_16:14:12.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา มณีเนตร
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 13-12-2016_16:14:12
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก