รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมระบบรับเข้า TCAS - แจ้งยกเลิกเนื่องจาก กก.มาเอง
วันที่ขอใช้ *
30-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
เทเลจากกำแพงแสน ไปยังวิทยาเขตศรีราชา และสกลนคร
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองบริหารวิชาการและนิสิต
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอโรชา ทองลาว
  โทรศัพท์ / email * 0819817029
  วันที่บันทึก 14-06-2017_10:29:24
  สถานะ แจ้งยกเลิก
             
กลับหน้าหลัก