รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะทำงานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ขอใช้ *
26-07-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สำนักทะเบียนและประมวลผล
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สรรค์วรา
  โทรศัพท์ / email * 3265 ต่อ 102
  วันที่บันทึก 14-07-2016_11:16:45
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก