รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมชี้แจง ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
วันที่ขอใช้ *
28-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ยังไม่ได้ระบุ รอการติดต่อมาจาก บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วิมลวรรณ
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 14-09-2016_13:14:03
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก