รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 01999111
วันที่ขอใช้ *
20-09-2017
เวลาเริ่มต้น *
10.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ณห้องประชุมชั้้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วารินทร์ พันยุโดด
  โทรศัพท์ / email * 084-4145249
  วันที่บันทึก 14-09-2017_07:17:53
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก