รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย
วันที่ขอใช้ *
20-09-2017
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองคลัง บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว
  โทรศัพท์ / email * kpssrw@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 14-09-2017_09:50:21
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก