รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมหารือการจัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ขอใช้ *
23-12-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * รุ้งนภา สุนทรศารทูล
  โทรศัพท์ / email * 3261-3 ต่อ 126
  วันที่บันทึก 14-12-2016_16:15:14
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก