รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ขอใช้ *
05-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
คุณ เอ กจน.บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณเอ กจน. บางเขน
  โทรศัพท์ / email * 0868987826
  วันที่บันทึก 15-07-2016_21:03:16
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก