รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ขอใช้ *
17-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก (ฝั่งสำนักทะเบียนและประเมินผล)
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองกิจการนิสิต (บางเขน)
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์
  โทรศัพท์ / email * 0866204620
  วันที่บันทึก 15-08-2016_09:50:31
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก