รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ขอใช้ *
17-08-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ+
เอกสารแนบ
15-08-2016_13:22:52.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 15-08-2016_13:22:52
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก