รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 1/2560
วันที่ขอใช้ *
24-01-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมนนทรี 1 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
16-01-2017_13:12:09.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 16-01-2017_13:12:09
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก