รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
วันที่ขอใช้ *
17-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นายนิรุทธ์ รวยรื่น
  โทรศัพท์ / email * kpsnrr@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 16-05-2016_10:08:09
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก