รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ปนะชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
วันที่ขอใช้ *
17-06-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
ไม่ได้แจ้ง
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * ลาวัลย์ เกียรติกำจาย
  โทรศัพท์ / email * 098-015-0655
  วันที่บันทึก 16-06-2016_21:25:13
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก