รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
วันที่ขอใช้ *
28-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องปะชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 0822946363 ภายใน 3266
  วันที่บันทึก 16-09-2016_12:18:21
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก