รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ขอใช้ *
23-03-2017
เวลาเริ่มต้น *
14.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ
เอกสารแนบ
17-03-2017_16:43:38.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * สุนทรี กลิ่นบุปผา
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 17-03-2017_16:43:38
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก