รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ขอใช้ *
02-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.30 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
สหกรณ์ออมทรัพย์ บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * คุณเอ กจน.บางเขน
  โทรศัพท์ / email * 0868987826
  วันที่บันทึก 17-10-2016_11:02:01
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก