รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มก.
วันที่ขอใช้ *
30-11-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
15.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุมนนทรี)
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองการเจ้าหน้าที่ บางเขน
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * วิมลวรรณ เพียซ้าย
  โทรศัพท์ / email * 3165
  วันที่บันทึก 17-11-2016_14:12:57
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก