รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมวิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
วันที่ขอใช้ *
28-04-2017
เวลาเริ่มต้น *
08.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
ศูนย์วิชาบูรณาการ
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
  โทรศัพท์ / email * 086-3332016
  วันที่บันทึก 18-04-2017_14:54:24
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก