รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ประชุมคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ขอใช้ *
24-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
12.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
บางเขน
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นิรุทธ์ รวยรื่น
  โทรศัพท์ / email * 3261 ต่อ 101 / kpsnrr@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 18-05-2016_08:37:37
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก