รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ขอใช้ *
01-09-2016
เวลาเริ่มต้น *
13.00 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
เอกสารแนบ
18-08-2016_17:30:29.pdf
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ
  โทรศัพท์ / email * 3271
  วันที่บันทึก 18-08-2016_17:30:29
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก