รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ติดตามการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายใน
วันที่ขอใช้ *
23-08-2017
เวลาเริ่มต้น *
13.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ 2
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
สำนักงานประกันคุณภาพ
เอกสารแนบ
18-08-2017_15:38:14.jpg
         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * เยาวภา มณีเนตร
  โทรศัพท์ / email * 3266
  วันที่บันทึก 18-08-2017_15:38:14
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก