รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * การประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559
วันที่ขอใช้ *
26-05-2016
เวลาเริ่มต้น *
09.00 น.
เวลาสิ้นสุด
11.00 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมวิชาการ1
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
ห้องธีระฯ
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * พิชากรณ์
  โทรศัพท์ / email * kpspkp@ku.ac.th
  วันที่บันทึก 19-05-2016_11:30:11
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก