รายละเอียดการขอใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
(KPS Tele Conference)

   
ชื่อเรื่อง/โครงการ * ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric ประจำปี 2017- ลงผิด
วันที่ขอใช้ *
20-06-2017
เวลาเริ่มต้น *
14.30 น.
เวลาสิ้นสุด
16.30 น.  
ห้องประชุมที่ต้องการ *
ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
แจ้งขอใช้ห้องประชุมแล้ว *
แจ้งแล้ว
จากห้องประชุม (บางเขน/อื่นๆ)*
จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (บางเขน)
หน่วยงานผู้จัดประชุม *
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
เอกสารแนบ

         
  ชื่อผู้ประสานงาน/บันทึก * นางนวพร บุญมี
  โทรศัพท์ / email * 094-8652296 ภายใน 3220
  วันที่บันทึก 19-06-2017_13:44:42
  สถานะ ดำเนินการแล้ว
             
กลับหน้าหลัก